BAN CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017-2020

----***----

Description: C:\Users\TAC\Downloads\IMG_0230.JPG

Họ tên : LÊ VĂN ÚT

Ngày tháng năm sinh : 06/08/1968

Nơi sinh : Châu ThànhHậu Giang

Chức vụ : thư

Email : utle1965@gmail.com

 

Description: F:\Chihuy_files\image004.jpg

Họ tên : LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Ngày tháng năm sinh : 08/11/1974

Nơi sinh : Thốt NốtCần Thơ

Chức vụ : Phó thư

Email : minhnguyetttn1@gmail.com

 

Description: F:\Chihuy_files\image006.jpg

Họ tên : LÊ THỤY HOÀI BÍCH

Ngày tháng năm sinh : 26/11/1977

Nơi sinh : Cần Thơ

Chức vụ : Chi ủy viên

Email : lethuyhoaibich@yahoo.com.vn

 

Description: F:\Chihuy_files\image008.jpg

Họ tên : TRẦN THỊ THẢO

Ngày tháng năm sinh : 01/01/1977

Nơi sinh : Cần Thơ

Chức vụ : Chi ủy viên

Email : thaothitran@gmail.com

 

Description: F:\Chihuy_files\image010.jpg

Họ tên : MĂ TRÍ THỨC

Ngày tháng năm sinh : 06/04/1985

Nơi sinh : Châu ThànhHậu Giang

Chức vụ : Chi ủy viên

Email : thucphuthu@gmail.com