MỘT SỐ HNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS PH THỨ

KHA V - NHIỆM KỲ : 2017-2020

 

DANH SCH BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THCS PH THỨ

KHA V NHIỆM KỲ 2017-2020

TT

HỌ V TN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

GHI CH

1

L Văn t

1968

B thư

 

2

L Thị Minh Nguyệt

1974

Ph b thư

 

3

L Thị Hoi Bch

1977

Chi ủy vin

 

4

Trần Thị Thảo

1977

Chi ủy vin

 

5

M Tr Thức

1985

Chi ủy vin