BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

--------***--------

Description: F:\CĐCS_files\image001.png

 

Họ tên : LÊ THỤY HOÀI BÍCH

Ngày tháng năm sinh : 26/11/1977

Nơi sinh : Cần Thơ

Chức vụ : Chủ tịch công đoàn

Email : lethuyhoaibich@yahoo.com.vn

 

Description: F:\CĐCS_files\image002.png

 

Họ tên : MĂ TRÍ THỨC

Ngày tháng năm sinh : 06/04/1985

Nơi sinh : Châu ThànhHậu Giang

Chức vụ : Phó chủ tịch công đoàn 

Email : thucphuthu@gmail.com 

 

Description: F:\CĐCS_files\image003.jpg

 

Họ tên : TRẦN TRUNG THỐNG 

Ngày tháng năm sinh : 02/04/1980

Nơi sinh : Cần Thơ

Chức vụ : Ủy viên  

Email : thong_trung_tran@yahoo.com.vn