Hôm nay: Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Trang chủ Tin tức Sở Giáo Dục Bản tin thế giới Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT

KHÁCH ĐANG XEM TRỰC TUYẾN

Hiện có 39 khách Trực tuyến

Đếm Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua37
mod_vvisit_counterTuần này154
mod_vvisit_counterTháng này916
mod_vvisit_counterTất cả14468
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 02:39

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1295/HD-SGDĐT-PC                            Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

       V/v hướng dẫn thực hiện Điều lệ
         Ban đại diện  cha mẹ học sinh ban hành
       kèm theo  Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT

 

Kính gửi:
  -   Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                                         -   Các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 12 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban  hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào  tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường của địa phương thực hiện Điều  lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  hướng dẫn các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung  học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau  đây gọi chung là các trường) trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện một số nội  dung của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

 

 

A. Những quy định chung

 

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

1.    Điều lệ này quy định về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm của Ban đại  diện cha mẹ học sinh.

2.    Điều lệ này áp dụng đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường  thuộc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

 

3.    Hội Khuyến học tại các địa phương, các trường (nếu có) và các tổ chức xã  hội khác không thuộc phạm vi điều chỉnh và không phải là đối tượng áp dụng của  Điều lệ này.

 

II. Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

a)    Ban Đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức theo từng năm học, do cha mẹ  học sinh hoặc người giám hộ học sinh của lớp, của trường cử ra để phối hợp với  nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục đối với học sinh.

 

b)   Các cá nhân không phải là cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh,  các mạnh thường quân có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tự nguyện hỗ trợ, tài  trợ hoặc tự nguyện tham gia các hoạt động giáo dục của lớp, của trường được tạo  điều kiện tham gia vào Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường với tư  cách là thành viên.

 

B. Tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại  diện cha mẹ học sinh trường

 

Việc tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học  sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, trách nhiệm và quyền của cha mẹ  học sinh thực hiện đúng theo các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 của Điều lệ Ban đại diện

cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 29  tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

C. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

I. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện

 

đúng quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm  theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo.

 

II. Các nội dung chi từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học  sinh

 

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp được sử  dụng để:

 

2.    Chi cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp gồm:

 

- Văn phòng phẩm;

 

- Chi nước uống cho các lần họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

 

3.     Chi cho học sinh của lớp gồm:

 

-   Chi hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động, phong trào do lớp tổ chức;

 

-   Chi khen thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập, trong các hoạt  động, phong trào do lớp tổ chức;

Định mức chi cụ thể, căn cứ vào nguồn kinh phí đóng góp thực tế, sẽ do Ban  đại diện cha mẹ học sinh lớp thảo luận, bàn bạc và đề xuất lên Ban đại diện cha mẹ  trường để được thống nhất chung cho các lớp trong toàn trường; không để phát  sinh tình trạng chênh lệch giữa các lớp về định mức chi.

 

2. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được sử  dụng để:

 

a)    Chi cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm:

 

- Văn phòng phẩm;

 

- Chi nước uống cho các lần họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

 

b)    Chi cho học sinh của trường gồm:

 

-   Chi hỗ trợ cho học sinh vượt khó học tốt;

 

-    Chi hỗ trợ học sinh của trường tham gia các hoạt động, phong trào, kỳ thi,  hội thi do nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp tổ chức hoặc do cơ quan  quản lý giáo dục các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức;

 

-    Chi khen thưởng học sinh có thành tích tốt trong học tập, trong các hoạt  động, phong trào, kỳ thi, hội thi nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp tổ  chức hoặc do cơ quan quản lý giáo dục các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị  có liên quan tổ chức.

 

Định mức chi cụ thể sẽ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thảo luận, bàn  bạc và quyết định phù hợp với thực tế của nguồn kinh phí vận động, quyên góp

 

được.

 

c) Chi cho công tác quản lý kinh phí hoạt động

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 06:51