Hôm nay: Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Trang chủ

KHÁCH ĐANG XEM TRỰC TUYẾN

Hiện có 26 khách Trực tuyến

Đếm Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua37
mod_vvisit_counterTuần này154
mod_vvisit_counterTháng này916
mod_vvisit_counterTất cả14468
Quy chế làm việc của BGH nhà trường PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 20 Tháng 8 2012 08:46PHÒNG GD&ĐT QUẬN CÁI RĂNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
   Số 150 / QĐ-THCSPT                                         Phú thứ,ngày 20 tháng 08 năm 2012


                                                          QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ

 

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 2608/2008 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng  về việc thành lập trường Trung học cơ sở Phú Thứ;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,

 

             

 


QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu  nhà trường THCS Phú Thứ.

           

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8năm 2012.

           

Điều 3. Các thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường và các ông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên ban giám hiệu;

- Công đoàn cơ sở;

- LưuVT.

 

    HIỆU TRƯỞNG
  ( Đã ký )

         

 

 

                               Lê Văn Út

 

 

 

                                                                                                 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 của Ban giám hiệu trường THCS

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ - THCSPT 

ngày 20  tháng 8  năm 2012 của Trường THCS Phú Thứ )

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ mà nhà trường đã ban hành. Chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng,  trách nhiệm của mỗi cá nhân trong BGH, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BGH lãnh đạo cơ quan trên tinh thần thực hiện quy chế chuyên môn của ngành, điều lệ trường trung học, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan và pháp luật của nhà nước

            Điều 2. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào thì chủ động căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 20/08 hàng năm; cuối tháng sơ kết báo cáo Hiệu trưởng và trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan của giáo viên, nhân viên và học sinh tại các phiên họp hội đồng thường kỳ. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào chịu trách nhiệm chính lĩnh vực đó.

            Điều 3. Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào, do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải có đủ hồ sơ theo quy định. Hết mỗi năm phải hoàn kiểm tra, hoàn thiện và thực hiện lưu trữ theo quy định.

            Điều 4. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành  nhà trường, các Phó Hiệu trưởng chịu sự phân công, kiểm tra của Hiệu trưởng và phải có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả, phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần cộng sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao phó.

            Điều 5. Trên cương vị được phân công, Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ mỗi năm học, các yêu cầu khác trong từng năm học và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất.

           

 

Chương II

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ  LỀ LỐI LÀM VIỆC

            Điều 6. Ban giám hiệu có trách nhiệm

            1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.

            2. Chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết các hoạt động của nhà trường .

            3. Chỉ đạo công tác thu chi nguồn kinh phí do Nhà nước cấp và nguồn thu từ học phí cũng như  các nguồn thu khác; chỉ đạo công tác quyết toán hàng năm.

            4. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị .

            5. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương hàng năm, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm,

            6. Tham gia giải quyết khiếu tố khiếu nại theo luật định,

            7. Và công việc khác theo quy định của pháp luật.

            Điều 7. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

            1. Hiệu trưởng là người đứng đầu cơ quan, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của điều lệ trường Trung học cơ sở , quy chế chuyên môn của ngành và theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng uỷ phường Phú Thứ, Phòng  GD&ĐT  về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

            2. Là người lãnh đạo, quản lí và điều hành mọi hoạt động của cơ quan; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của cơ quan; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan mình .

            3. Hiệu trưởng phụ trách công tác chung, trực tiếp phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và  học sinh, những công tác khác theo quy định Điều lệ trường Trung học cơ sở .

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại Điều 20 của Điều lệ trường trung học;

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;            

- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên;

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định.

            4. Ngoài phụ trách như trên, Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác sau :

            a. Những vấn đề liên quan đến những bộ phận trong cơ quan đã được Phó Hiệu trưởng chỉ đạo giải quyết nhưng còn có ý kiến khác nhau.

            b. Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Hiệu trưởng phụ trách.

            c. Các công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải giải quyết.

            5. Trong quản lí Hiệu trưởng tuân thủ các nguyên tắc do pháp luật và Điều lệ trường trung học cơ sở , quy chế của ngành quy định.

            6. Hiệu trưởng có trách nhiệm cùng với công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần vào đầu năm học. Nội  dung và trình tự theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

            7. Hiệu trưởng có trách nhiệm lắng nghe ý kiến phản ánh, đóng góp của CBCC, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của CBCC.

           

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng

1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

            2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm :

            a. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận và công chức thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

            b. Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách và phải báo cáo với Hiệu trưởng.

            c. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

           

Điều 9. Quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

            1. Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.  Khi giải quyết công việc có những vấn đề phức tạp mới nảy sinh thì Phó Hiệu trưởng phải báo cáo và xin ý kiến của Hiệu trưởng  để bàn bạc thống nhất trước khi giải quyết. Nếu do yêu cầu công việc cấp bách mà phải giải quyết ngay thì sau khi giải quyết xong phải báo cáo để Hiệu trưởng biết .

            2. Khi Hiệu trưởng đi vắng, một Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng điều hành công việc chung của cơ quan và phải báo cáo lại những công việc diễn ra và đã giải quyết.

             

            Điều 10: Chế độ hội họp trong Ban giám hiệu

1. Định kỳ họp (hoặc hội ý) Ban giám hiệu : Đầu giờ buổi chiều ngày thứ sáu hàng tuần. Phó Hiệu trưởng báo cáo Hiệu trưởng về các công việc đã làm, đang làm, sẽ làm; những vấn đề cần trao đổi và xin ý kiến kết luận của Hiệu trưởng (nếu không họp hoặc hội ý Hiệu trưởng sẽ thông báo trước)

2. Định kỳ trước các buổi giao ban,  Phó Hiệu trưởng có bản tổng hợp thực hiện và dự kiến chương trình công tác tới ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm và báo cáo Hiệu trưởng qua hệ thống mail cá nhân do trường thiết lập..

3. Đột xuất có công việc, Hiệu trưởng triệu tập cuộc họp Giám hiệu, họp liên tịch để xử lý những nhiệm vụ mới, những vấn đề quan trọng. Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm tham gia trao đổi, hiến kế và khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận phiên họp (thường có yêu cầu thực hiện gấp).

           

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

            Điều 11. Quy chế  này được học tập quán triệt một cách rộng rãi trong cơ quan để mọi người biết và thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng có theo dõi rút kinh nghiệm để lần sau thực hiện tốt hơn lần trước.

           

Điều 12. Các cá nhân trong BGH phải thực hiện tốt quy chế này. Nếu công tác theo quy định Điều lệ trường Trung học, khi vi phạm các quy định trong quy chế này và các vi phạm khác, tuỳ theo mức độ vi phạm để xét các danh hiệu thi đua hàng năm hoặc bị xử lý kỷ luật ./.

 

   HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

         

 

 

Lê Văn Út
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ

 NĂM HỌC 2012-2013

1.  Lê Văn Út - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác:

+ Tổ chức, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, văn thư lưu trữ, tin học, chữ thập đỏ y tế.

+ PCGD phường Phú Thứ

+ Ký duyệt trang lý lịch khối 6 và kết quả học tập khối 9

+ Các phong trào : HKPĐ, Olympic Toán, Olympic Tiếng anh, Tin học trẻ, Tuyên truyền giới thiệu sách, Đội TN TP HCM.

 

2. Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Phó hiệu  trưởng :

- Phụ trách công tác chuyên môn của đơn vị trong nhà trường và các lớp PCGD ngoài nhà trường ( Phú Thứ và Tân Phú) theo điều lệ trường phổ thông và quy chế chuyên môn đã quy định.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác PCGD ở phường Tân Phú.

- Quản lý lưu trữ các hồ sơ chuyên môn theo quy định như: bài thi giữa kỳ, cuối học kỳ…..

- Sắp xếp thời khóa biểu, duyệt quy mô  từng tháng của các tổ theo quy định.

- Ký duyệt kết quả học tập ở học bạ của các lớp 6,7,8 và các lớp PCTHCS.

- Duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn, kiểm tra  hồ sơ của các tổ trưởng chuyên môn hàng tháng.

- Kiểm tra sổ đầu bài các khối lớp 6,7,8,9 hàng tuần, kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm của các khối lớp 6,7,8 hàng tháng .

- Chỉ đạo các phong trào:

      + Văn hay chữ tốt, vẽ tranh, viết thư UPU.

      + HSG( MTCT, Thực hành, Lý thuyết, ).

      + GVG ( ƯDCNTT, GVDG), Đồ dùng dạy học.

      + Olympic Toán, Olympic tiếng Anh

- Phối hợp cùng với GV Tổng phụ trách đội thực hiện nhiệm vụ thường trực  hội khuyến học của trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 8 2012 08:54